Kvalitetspolicy

Våra kvalitetsambitioner är att vara en Ledande leverantör inom bygg- och
anläggningssektorn, som maskinförmedling, transportförmedling, schaktförmedling samt
underentreprenör

Detta innebär att:
· Vi skall vara kundens förstahandsval
· De uppdrag vi åtar oss skall vara av sådan kvalitet så att det kan vara referens för
  nästföljande uppdrag
· Vi skall erbjuda våra kunder kunnande och kompetens samt hög servicegrad
· Våra kunder skall kunna förvänta sig snabb återkoppling
· Våra kunder skall uppleva oss som flexibla, korrekta, trevliga och känna att vi håller det
  vi lovar
· Vi ser kontinuerligt över våra arbetssätt för att förbättra verksamheten
· Vi skall uppfylla kundens, våra egna och andra bindande krav som berör vår verksamhet.

Denna policy omvärderas varje år efter att kundundersökning och sammanställning av
underlag har gjorts.
…………………………………..
Per Jättner, VD