Miljöpolicy

Med utgångspunkt i vår affärsidé ska verksamheten miljöanpassas med en strävan mot en långsiktig och hållbar utveckling. Miljöanpassningen ska, i förhållande till våra ekonomiska förutsättningar, genomföras i takt med vad som är tekniskt möjligt. Miljöfrågorna ska fortlöpande vägas in i alla beslut av relevans.

Genom ett gott samarbete med myndigheter branschorganisationer, uppdragsgivare samt andra företag ska vi verka för, och tillse, att ett informations- och erfarenhetsutbyte hela tiden ökar förutsättningarna för en miljöanpassning av uppdragens utförande och en höjd kunskapsnivå i företaget.

För att säkerställa effektiviteten i företaget och bedriva verksamheten i enlighet med tillämpad lagstiftning, egna mål, samt uppdragsgivares krav, ska vi organisera företaget på ett sätt så att miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöfrågorna allt mer integreras och struktureras i samma ledningssystem. I systemet ska förbättringar ständigt eftersträvas och miljöaspekterna ska öppet redovisas och styras av detaljerade och uppföljningsbara miljömål.

Vår policy är att bedriva verksamheten med minsta möjliga påverkan på miljön. Vår miljöpolicy omfattar hela verksamheten och alla medarbetare på företaget.

M3 Schakt AB ska sträva efter att erbjuda transport- och maskintjänster med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ska genom förebyggande insatser och ständiga miljöförbättringar vara ett bra miljöalternativ för våra kunder.

Därigenom åtar vi oss att:

  • Hela vår verksamhet ska arbeta med ständiga miljöförbättringar.
  • Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla inom organisationen.
  • Följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav.
  • Minska de föroreningar som verksamheten åstadkommer.
  • Optimera energiförbrukningen i vår verksamhet.
  • Ansvarsfullt hushålla med icke förnybara resurser vilket betyder att material och avfall i första hand återanvänds, i andra hand återvinns och i sista hand lämnas för deponering.
  • Prioritera miljöklassade fordon och bränslen.
  • Anställda, kunder och leverantörer ska känna delaktighet i miljöarbetet.
  • Våra insatser ska styras av en sammansättning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverbart