Arbetsmiljöpolicy

En god och säker arbetsmiljö är en central fråga för M3 Schakt. Målsättningen för oss är att skapa en långsiktigt fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.

M3 Schakt AB utvärderar våra insatser inom arbetsmiljöområdet för att kunna göra förbättringar i det dagliga arbetet. Kraven i arbetet ska anpassas till människans förutsättningar i fysiskt som psykiskt avseende. Förbättrad arbetsmiljö ger positiva effekter för såväl den enskilda som företaget.

Uppgiften att skapa en god arbetsmiljö ställer omfattande krav på företaget och den enskilde. Arbetsmiljöverksamheten är en för företaget och de anställda gemensam angelägenhet. Alla ska samverka här och alla har ansvaret att delta. Åtgärder för att förändra arbetsmiljö ska präglas av helhetssyn på alla de faktorer som påverkar oss i arbetet.

Uppmärksamhet på risker och utvecklingsmöjligheter av arbetsmiljön ska utgöra en naturlig del för alla inom företaget. Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna. Arbetsmiljöproblem ska lösas genom ett fortlöpande och nära samarbete mellan företag och anställda.

Ansvarsfördelning
Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Det är arbetsgivaren som är skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall och i övrigt skapa en god arbetsmiljö.
Den verkställande direktören har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön och ska tillse att ansvar och befogenheter förs ut i företaget på sådant sätt att arbetsmiljöarbetet kan bedrivas verkningsfullt.
Alla anställda har ett omedelbart ansvar genom att till exempel följa skyddsföreskrifterna och påpeka risker eller brister i arbetsmiljön för sin närmaste chef.

Samarbete
För att skapa en god arbetsmiljö krävs ett nära och kontinuerligt samarbete mellan oss alla i företaget. Skyddsombud har en speciellt viktig roll, men övertar inte arbetsgivarens ansvar.

Mål
Det övergripande målet för arbetsmiljöarbetet är att åstadkomma en långsiktigt effektiv verksamhet som samtidigt innebär en god fysisk och psykisk hälsa samt trivsel och arbetstillfredsställelse för samtliga anställda och som förhindrar att olycksfall uppstår.

Riktlinjer

  1. För att uppnå en arbetsmiljö som motsvarar målet gäller att:
  2. Ingen anställd ska utsättas för kränkande särbehandling som till exempel mobbning, psykiskt våld, social utstötning eller trakasserier
  3. Ingen får vara alkohol- eller drogpåverkad under arbetstid.
  4. Alla anställda är skyldiga att, om någon är påverkad av alkohol eller andra droger, omedelbart anmäla det till sin närmaste chef som ansvarar för att nödvändiga åtgärder vidtas.
  5. Alla anställda ska ges de kunskaper, färdigheter och praktiska möjligheter som krävs för att aktivt medverka i arbetets utformning.
  6. Den enskilde erhåller, så långt möjligt, utvecklande och stimulerande arbete där tillfälle till omväxling och variation tas tillvara ges ansvar efter sina förutsättningar.
  7. Ansvarsfördelning och befogenheter är klart formulerade och kända.
  8. Såväl interna som externa resurser utnyttjas för att spåra och värdera risker samt för att ge förslag till åtgärder.
  9. Konkreta åtgärdsprogram och projekt för arbetsmiljöarbetet upprättas, genomförs och utvärderas.