Hållbarhet

Vi vill bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vårt mål är att utföra våra uppdrag på ett säkert sätt, med hög kvalitet samt med minsta möjliga klimatpåverkan. Vi tror på att vi tillsammans – leverantörer, beställare, branschorganisationer och myndigheter – kan göra skillnad. För oss är det en självklarhet att stå bakom FN:s globala mål.

Vårt hållbarhetsarbete grundar sig i vårt ledningssystem som är certifierat inom ISO 9001 samt i våra policys för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö. På så sätt får vi tydliga processer och ett kontinuerlig förbättringsarbete. Vi följer givetvis också tillämpad lagstiftning, arbetar utifrån god affärsetik och sköter våra finansiella åtaganden och uppgörelser med beställare, underleverantörer, långivare och medarbetare.

Miljö

Vi strävar efter att erbjuda transport- och maskintjänster med minsta möjliga klimatpåverkan. Genom förebyggande insatser och ständiga miljöförbättringar ska vi vara ett bra miljöalternativ för våra kunder.

Detta innebär att vi

  • hushåller med icke förnybara resurser – material och avfall återanvänds i första hand, återvinns i andra hand och lämnas i sista hand för deponering
  • planerar våra transporter – för att kunna samköra och ta med oss material i retur
  • prioriterar miljöklassade fordon – när de byts ut väljer vi det miljövänligaste alternativet
  • de flesta av våra fordon körs på HVO-diesel, som tillverkas av vegetabiliska och animaliska fetter
  • optimerar vår energiförbrukning

Kvalitet

Vår kvalitetsambition är att vara en ledande leverantör av maskin och transporttjänster inom bygg- och anläggning. Alla uppdrag ska hålla sådan kvalitet att de kan vara en referens för nästa uppdrag.

Detta innebär att vi

  • erbjuder kunnande och kompetens samt hög servicegrad
  • ger snabb återkoppling, är flexibla, korrekta, trevliga och håller det vi lovar
  • ser kontinuerligt över våra arbetssätt för att förbättra verksamheten
  • uppfyller kundens, våra egna och andra bindande krav som berör vår verksamhet.

Arbetsmiljö

En god och säker arbetsmiljö är en central fråga för oss. Målsättningen är att skapa en långsiktigt fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. Uppmärksamhet på risker och utvecklingsmöjligheter av arbetsmiljön utgör en naturlig del för alla inom företaget.

Vi stöder FN:s globala mål

Globala målen utgör den gemensamma plan för hur vi skapar en bättre och mer hållbar värld för alla! Vi på M3 bidrar genom att alltid ha miljö och hållbarhet som en ledstjärna i vår verksamhet.